Hirdetés megrendelése

Hirdetés megrendelése

Személyes adatok

__________________________________________________________________

Hirdetések

Kérjük csak a megrendelni kívánt hirdetésnél töltse ki az adott mezőt!

A1 banner

nem rendelem megmegrendelem________________________________________

B1 banner

nem rendelem megmegrendelem________________________________________

C1 banner

nem rendelem megmegrendelem________________________________________

C2 banner

nem rendelem megmegrendelem________________________________________

D1 banner

nem rendelem megmegrendelem________________________________________

E1 banner

nem rendelem megmegrendelem________________________________________

F1 banner

nem rendelem megmegrendelem________________________________________

G1 banner

nem rendelem megmegrendelem__________________________________________________________________

Egyéb

Hirdetési Általános Szerződési feltételek

A Hagymás Nemzedék online magazin (http://hagymasnemzedek.hu) kiadója, Ghimici Alex Gábor e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett weboldal hirdetéseinek megrendelése egyben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek és az első két oldalon rögzített szabályok elfogadását és a hirdetés megrendelésére vonatkozó szerződés létrejöttét jelenti minden további cselekmény nélkül. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei és az első két oldalon rögzített szabályok mindaddig hatályban vannak, amíg annak módosításáról vagy hatályának megszűnéséről írásban nem értesíti partnereit.

I. Megrendelés

1. A szerződésre az érvényes Médiaajánlatban meghatározott árak az irányadók.
2. A Szolgáltató a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármilyen módosítását kizárólag írásban fogadja el.
3. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson.
4. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Szolgáltató a megrendelésről visszaigazolást küld 72 órán belül.

II. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a Megrendelő által a jelen dokumentum második oldalán megjelölt megjelentetési dátumon biztosítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcso-latban semmiféle igényt nem támaszthat.
2. A Szolgáltató az elfogadott megrendelés alapján megjelentetett hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat minden esetben a Megrendelőre hárítja.
3. A Szolgáltató a részére átadott hirdetési anyagokat a Megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
4. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről honlapján közzétett árlistában a Megrendelőt tájékoztatni köteles. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő egyedi megrendelési szerződést kötöttek szabott árakkal, kölcsönös akaratukkal módosíthatják azt – az első emelt díjszabású számla pénzügyi teljesítése akaratnyi-latkozatnak tekintendő –, vagy Szolgáltató 14 napos határidővel felmondja a szolgáltatást. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a jelen dokumentum második oldalán bejelölt ideig nyújtja a Megrendelő számára.

III. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével össze nem egyez-tethető, továbbá technikai, illetve terjedelmi okokból nem teljesíthető hirdetések megrendelését a Szol-gáltató nem köteles elfogadni, illetve a már megkötött egyedi reklámszerződéseket jogosult felmonda-ni, jogszabályba való ütközés esetén pedig azonnali hatállyal felmondani. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása esetén Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a hirdetés jogszabályba, illetve a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe va-ló ütközés miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre a reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a jogszabályok megsértéséből eredő fele-lősség Megrendelő által történő átvállalására és biztosíték adására, melynek összege az esetleges bünte-tés, kártérítés összege.
2. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szer-ződésben megadott díjat megfizetni.
3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban szereplő reklámárak csak a reklámfelület árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásá-val, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.
4. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüg-gesztésére.
5. A Szolgáltató a reklám anyagot megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.
6. Amennyiben az anyag átadása után a Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor Megrendelő új anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény bejelentés és az új anyag átadásának a leadási határidő-ig meg kell történnie.

IV. A megrendelések és hirdetések lemondása

1. A megrendelések leadásával kapcsolatos határidőket a jelen dokumentum tartalmazza.
2. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megbízás visszavonása nem lehetséges. Ebben az esetben a megrendelőnek a szerződésben megálla-pított díj teljes összegét ki kell fizetni.
3. Abban az esetben, ha a Médiaajánlatban meghatározott időpontokban a megrendelő nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a megállapított hirdetési anyagokat, ami a szerződés teljesítésének meghiú-sulásához vezet, a Szolgáltató fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és érvényesítésére.
4. A jelen dokumentumban feltüntetett megrendelések leadási határideje előtt 72 órával a Megrendelő csak bánatpénz ellenében jogosult elállásra. A bánatpénzt a Szolgáltató a szerződésben rögzített nettó ár alapján kalkulálja, annak mértéke 20%.
5. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelő részére a díjból – többszöri megjelenésre tekintettel – kedvez-ményt nyújtott, majd az első megjelenést követően a Megrendelő a további megjelenést lemondja, úgy a Szolgáltató jogosult a jelen dokumentumban szereplő teljes díj és a kedvezményes díj közötti külön-bözetet kiszámlázni és érvényesíteni a Megrendelő felé.

V. A megjelent hirdetések kifizetése

1. A megjelent hirdetésekről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet eljuttat a Megrendelő címére. A Meg-rendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn (14 naptári nap) belüli kiegyenlítését.
2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a számlában foglalt fizetési határidő lejártáig van helye, a fizetési határidő lejárta után a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.
3. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.301/A.§-ában meghatározott késedelmi kamatot kell fizetni. A kése-delmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegyban-ki alapkamat hét százalékkal növelt össze¬ge. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató fenntartja magá-nak a jogot, hogy a megrendelő további megbízásait ne teljesítse, illetőleg szüneteltesse mindaddig, amíg a megrendelő a megelőző számlák ellenértékét ki nem egyenlíti.
4. A megrendelés aláírását és elküldését követően a szerződésben foglaltak üzleti titoknak minősülnek, ezért a benne foglaltak harmadik személy tudomására nem hozhatók a másik fél előzetes engedélye nélkül!

VI. Adatvédelem

1. Az adatvédelmi törvény (2011. évi CXII.tv.), valamint a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében tájé-koztatjuk, hogy a Hirdetés megrendelőlap kitöltésével mint Ügyfelünk, hozzájárul, hogy adatait (név, munkahely címe, telefonszáma, email) Ghimici Alex Gábor e.v., mint adatkezelő, az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő, üzletszerző tevékenységéhez, hírlevél és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasznál-ja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok felhasználása, átadása bármikor lemondható, megszüntethető.

VII. Egyéb

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közötti egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a felek értékhatártól függően az illetékes törvényszék kizárólagos il-letékesét kötik ki.

To Top

A Hagymás Nemzedék a tökéletes felhasználói élmény nyújtása érdekében sütiket használ. További információ

Ahogy számos weboldal, mi is használunk sütiket (cookie) a hagymasnemzedek.hu-n. Ezekre a sütikre (cookie-kra) azért van szükség, hogy minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani minden olvasónknak. A regisztrációt és a bejelentkezést szintén sütikkel azonosítjuk. Bárki letilthatja böngészőjében a sütik használatát, és nagyban korlátozott módon, továbbra is igénybe tudja venni a hagymasnemzedek.hu szolgáltatásait. Nem lesz képes regisztrálni, és a regisztrációhoz, illetve bejelentkezéshez kapcsolódó funkciókat használni.

Bezárás