Általános Hirdetési Feltételek

A Hagymás Nemzedék magazin kiadója, Ghimici Alex Gábor e.v., adószáma: 68732871-1-26. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett weboldal (http://hagymasnemzedek.hu) hirdetéseinek megrendelése egyben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a hirdetés megrendelésére vonatkozó szerződés létrejöttét jelenti minden további cselekmény nélkül. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei mindaddig hatályban vannak, amíg annak módosításáról vagy hatályának megszűnéséről írásban nem értesíti partnereit.

Megrendelés

 1. A szerződésre az érvényes Médiaajánlatban meghatározott árak az irányadók.
 2. A Szolgáltató a hirdetések megrendelését, illetve a megrendelések bármilyen módosítását kizárólag írásban fogadja el.
 3. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy hirdetési megrendeléseket okok közlése nélkül elutasítson.
 4. A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Szolgáltató a megrendelésről visszaigazolást küld 72 órán belül.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a Megrendelő által a Hirdetés megrendelő Lapon megjelölt megjelentetési dátumon biztosítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a reklám vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.
 2. A Szolgáltató az elfogadott megrendelés alapján megjelentetett hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállal, az ezzel kapcsolatos jogvitákból keletkező hátrányokat minden esetben a Megrendelőre hárítja.
 3. A Szolgáltató a részére átadott hirdetési anyagokat a megrendelő ellentétes írásbeli igénye nélkül nem őrzi meg, és nem küldi vissza.
 4. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről honlapján közzétett hírben és árlistában Megrendelőt tájékoztatni köteles. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő egyedi megrendelési szerződést kötöttek szabott árakkal, kölcsönös akaratukkal módosíthatják azt – az első emelt díjszabású számla pénzügyi teljesítése akaratnyilatkozatnak tekintendő –, vagy Szolgáltató 14 napos határidővel felmondja a szolgáltatást. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
 5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Hirdetés megrendelő Lapon bejelölt ideig nyújtja a Megrendelő számára.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan hirdetés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a reklámfelületet tartalmazó kiadvány arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető, továbbá technikai, illetve terjedelmi okokból nem teljesíthető hirdetések megrendelését a Szolgáltató nem köteles elfogadni, illetve a már megkötött egyedi reklámszerződéseket jogosult felmondani, jogszabályba való ütközés esetén pedig azonnali hatállyal felmondani. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása esetén Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a hirdetés jogszabályba, illetve a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe való ütközés miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre a reklámszerződés megkötését követően derül fény, úgy a Megrendelő köteles a jogszabályok megsértéséből eredő felelősség Megrendelő által történő átvállalására és biztosíték adására, melynek összege az esetleges büntetés, kártérítés összege.
 2. A Megrendelő köteles az igénybe vett szolgáltatásokért a Szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződésben megadott díjat megfizetni.
 3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban szereplő reklámárak csak a reklámfelület árára vonatkoznak, így amennyiben a Megrendelő a reklám előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.
 4. A Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.
 5. A Szolgáltató a reklám anyagot megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.
 6. Amennyiben az anyag átadása után a Megrendelő részéről a reklámanyag tartalma vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor Megrendelő új anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény bejelentés és az új anyag átadásának a leadási határidőig meg kell történnie.

A megrendelések és hirdetések lemondása

 1. A megrendelések leadásával kapcsolatos határidőket a Médiaajánlat tartalmazza.
 2. A megrendelések leadásának határideje után a megrendelés alapján rögzített hirdetési felületre adott megbízás visszavonása nem lehetséges. Ebben az esetben a megrendelőnek a szerződésben megálla­pított díj teljes összegét ki kell fizetni.
 3. Abban az esetben, ha a Médiaajánlatban meghatározott időpontokban a megrendelő nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a megállapított hirdetési anyagokat, ami a szerződés teljesítésének meghiúsulásához vezet, a Szolgáltató fenntartja a jogot a teljes díj kiszámlázására és érvényesítésére.
 4. A Médiaajánlatban feltüntetett megrendelések leadási határideje előtt 72 órával a Megrendelő csak bánatpénz ellenében jogosult elállásra. A bánatpénzt a Szolgáltató a szerződésben rögzített nettó ár alapján kalkulálja, annak mértéke 20%.
 5. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelő részére a díjból – többszöri megjelenésre tekintettel – kedvezményt nyújtott, majd az első megjelenést követően a Megrendelő a további megjelenést lemondja, úgy a Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban szereplő teljes díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet kiszámlázni és érvényesíteni a Megrendelő felé.

A megjelent hirdetések kifizetése

 1. A megjelent hirdetésekről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet eljuttat a Megrendelő címére. A Megrendelő vállalja a kiállított számla fizetési határidőn (8 naptári nap) belüli kiegyenlítését.
 2. A megjelent hirdetéssel, illetőleg a számlával kapcsolatos reklamációknak a számlában foglalt fizetési határidő lejártáig van helye, a fizetési határidő lejárta után a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.
 3. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.301/A.§-ában meghatározott késedelmi kamatot kell fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt össze­ge. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelő további megbízásait ne teljesítse, illetőleg szüneteltesse mindaddig, amíg a megrendelő a megelőző számlák ellenértékét ki nem egyenlíti.
 4. A megrendelés aláírását és elküldését követően a szerződésben foglaltak üzleti titoknak minősülnek, ezért a benne foglaltak harmadik személy tudomására nem hozhatók a másik fél előzetes engedélye nélkül!

Adatvédelem

Az adatvédelmi törvény (2011. évi CXII.tv.), valamint a Direkt marketing törvény (1995. évi CXIX.tv.) értelmében tájékoztatjuk, hogy a Hirdetés megrendelőlap kitöltésével mint Ügyfelünk, hozzájárul, hogy adatait (név, munkahely címe, telefonszáma, email) Ghimici Alex Gábor e.v., mint adatkezelő, az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő, üzletszerző tevékenységéhez, hírlevél és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az adatok felhasználása, átadása bármikor lemondható, megszüntethető.

Egyéb

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató és a Megrendelő a közöttük létrejött jogvitát megkísérli elsődlegesen egymás közötti egyeztetéssel rendezni. Ennek meghiúsulása vagy eredménytelensége esetén a felek értékhatártól függően az illetékes törvényszék kizárólagos illetékesét kötik ki.

To Top

A Hagymás Nemzedék a tökéletes felhasználói élmény nyújtása érdekében sütiket használ. További információ

Ahogy számos weboldal, mi is használunk sütiket (cookie) a hagymasnemzedek.hu-n. Ezekre a sütikre (cookie-kra) azért van szükség, hogy minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani minden olvasónknak. A regisztrációt és a bejelentkezést szintén sütikkel azonosítjuk. Bárki letilthatja böngészőjében a sütik használatát, és nagyban korlátozott módon, továbbra is igénybe tudja venni a hagymasnemzedek.hu szolgáltatásait. Nem lesz képes regisztrálni, és a regisztrációhoz, illetve bejelentkezéshez kapcsolódó funkciókat használni.

Bezárás